Vysvětlení pojmů

Experimentální archeologie

Experimentální archeologie je vědecká disciplína, která chce zpřesňovat "teorie od stolu" o stavbě pravěkých budov, technologické postupy nebo například otázky možných funkcí předmětů a měření náročnosti výrobních činností. Takto se můžeme dozvědět kolik toho rodina musela v době bronzové vypěstovat, aby se mohla najíst a jak velkým posunem pro ni bylo vyšlechtění výnosnějšího druhu pšenice. Nebo zda byli lidé schopni překročit Alpy a na čem se plavili přes moře do Egypta.

 

Living History

Spojení Bacrie s tímto pojmem znamená, že se pokoušíme o vyvolání některých obrazů z minulosti pro diváky nebo účastníky. Jak vypadali naši předkové? Jak se oblékali? Co bylo náplní jejich dne? To vše living history ukazuje. Důležité je využití původních materiálů a aspoň základních technologií úpravy materiálů. Na rozdíl od experimentu, který nachází cestu, nelze v Living history postupovat vždy naprosto věrně, například proto, že daná technologie není dostatečně známa. Living history se stává i životním stylem, často spojeným s návratem k přírodě a touhy objevovat, strávit chvilku v jiném čase.

Zážitková pedagogika

Způsob učení se novým poznatkům, kdy je člověk aktivní formou seznamován s daným okruhem informací pomocí prožitku. Základním smyslem je vytvořit pouze podmínky hry a nechat vyřešení aktivity na samotném člověku. Tímto procesem a následnou zpětnou vazbou si účastník vytvoří silný zážitek, protože je vyžadována jeho aktivní účast, která ho navíc baví. Může docházet ke kombinaci pedagogiky a workshopu, který více přiblíží a vtáhne do tématu, potom se dá mluvit spíše o živé výuce. 
 

Prehistorie

Nejstarší období lidských dějin. Od prvních předchůdců člověka, přes dobu kamennou, bronzovou až do mladší doby železné. Prehistorie končí s příchodem prvních písemných záznamů, kolem poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem. Na prehistorii navazuje protohistorie. Veškeré poznání o tomto období přináší výzkum archeologů a antropologů. 

Protohistorie

Období lidských dějin, které už můžeme poznávat i z dobových písemných pramenů. Tyto záznamy, ale vznikají mimo naše území. Pochází z rozvinutých starověkých států okolo Středozemního moře, kde se postupně zrodila antická kultura. Napsali je pera řeckých a římských cestovatelů, vojevůdců a učenců. Tyto záznamy často odkazují i do oblasti zbytku barbarské Evropy, kde se nám žádné písemné památky nedochovali. Hlavním zdrojem poznání protohistorie je stále archeologie.

Historie

Období lidských dějin, kdy už máme řadu písemných pramenů z našeho území sepisovaných místními soudobými autory (např. církevní záznamy, smlouvy, kroniky). Pro území většiny Evropy severně od Alp začíná historie po období stěhování národů a je spojena se založením raných středověkých království na bývalých římských provinciích v 5.-9. století našeho letopočtu. Největším z nich byla Francká říše. Pro zkoumání historie už máme daleko větší možnosti, k archeologii se přidává obor historie a množství pomocných věd.